Sídlo: Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš

IČO: 36 257 231 Obch.reg.Trnava,odd.Sro,vl.č.14465/T

Prevádzkareň : BRATISLAVA, MALACKY, SENICA

Mob. +421 (0)907 756 871

Tel./fax +421 (0)34 6595 283

e-mail: atadvisory@atadvisory.sk