Ing. Ján Sekáč

Pri struhe 1588/104

908 77  Borský Mikuláš

IČO: 41401514

Pôdohospodárska platobná agentúra

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, Časť A

Číslo výzvy: 2012/PRV/24

Projekt: Vytvorenie nízko kapacitného ubytovania "Na Doline"

 

V súlade §44 ods. 2 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní zverejňujeme v profile informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v podprahovej zákazke s názvom "Na Doline - ubytovací objekt" zverejnenej vo vestníku ÚVO SR č. 64/2013 dňa 2.4.2013 pod označením 4938 - WYP .

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium č.1: Cena stavebných prác (EUR vrátane DPH)

Kritérium č.2: Lehota uskutočnenia prác (mesiace)

 

Por. úspešnosti.

Obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania uchádzačov

Návrhy uchádzačov na plnenie kritérií,:

Uvedenie dôvodov úspešnosti ponuky alebo neúspešnosti::

Počet

pridelených % bodov za jednotlivé kritériá:

Počet

pridelených % bodov spolu za všetky kritériá

1.

WR Construct, s.r.o., Družstevná 1273, 908 77 Borský Mikuláš

Kritérium č.1:

199 082,51

splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky

80,00

100,00

Kritérium č.2:

13 mesiacov

20,00

2.

IBV reality, s.r.o., Partizánska 2, 909 01 Skalica (neplatiteľ DPH)

Kritérium č.1:

203 456,89

splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky

78,28

96,85

Kritérium č.2:

14 mesiacov

18,57